GRATIS VERZENDING IN DE BENELUX - ACHTERAF BETALEN - SNELLE LEVERING

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1. Definities en toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JustGunBag zijn deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij JustgunBag zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2. Prijzen en betalingen 

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
2.2 Voor binnenlandse bestellingen binnen Nederland brengen wij € 6,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: Online via IDEAL , PAYPAL, MASTERCARD, MAESTRO  of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van JustGunBag tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend behalve als u met creditcard betaald. De kosten zijn gelijk aan het percentage dat de creditcardmaatschappij berekent aan JustGunBag,namelijk 2,8 %. De andere kosten van de creditcardmaatschappij neem JustGunBag voor haar rekening zoals de transactiekosten, de eventuele chargeback en refundkosten.

2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site van JustGunBag zijn in euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 
2.5 De bestelde artikelen kunnen niet onder rembours worden geleverd. 

3. Achteraf betalen

3.1 Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

4. Levering 

4.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
4.6 JustGunBag maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. JustGunBag is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. JustGunBag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door JustGunBag verzonden pakketten zijn voorzien van een barcode (met uitzondering van brievenpost) waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd. 
4.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. JustGunbag is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door JustGunBag gedragen. 
4.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen. 
4.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

5. Klachten en retourzending 

5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen, in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan [email protected] Indien binnen deze termijn door JustGunbag geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt JustGunBag geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan JustGunBag te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien: 
a) de verpakking van het product onbeschadigd is. 
b) het product niet gebruikt is.
c) u niet zelf heeft getracht het eventuele gebrek te herstellen. 
d) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes. 
e) het artikel ongebruikt is en in nieuw staat verkeerd. 
f) u vooraf schriftelijk/per mail aan JustGunBag heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient JustGunBag hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. De kosten zullen rond de € 6,95 bedragen.
5.3 Indien u een beschadigd product heeft ontvangen wordt deze door JustGunBag kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 24 uur na levering contact op te nemen met [email protected] Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door JustGunBag gedekt. 
5.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door JustGunBag kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen contact op te nemen met [email protected] Klachten over een order dient u altijd binnen 3 werkdagen schriftelijk/per mail aan ons te melden. 
5.5 JustGunBag behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van JustGunBag of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JustGunBag schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal JustGunBag de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal JustGunBag het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. JustGunBag zal, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. 
5.7 JustGunBag is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen. 

6. Aanbiedingen/overeenkomsten
6.1 Alle aanbiedingen van JustGunBag zijn vrijblijvend en JustGunBag behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JustGunBag. JustGunBag  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JustGunBag dit mee na ontvangst van de bestelling. 

6.3 Alle door JustGunBag gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. JustGunBag heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Iedere aansprakelijkheid van JustGunBag en van het personeel en de producten van JustGunBag voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. JustGunBag  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
7.2 JustGunBag aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van JustGunBag. 
7.3 Iedere aansprakelijkheid van JustGunBag jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan JustGunBag verschuldigd is. 
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JustGunBag, dan wel tussen JustGunBag en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JustGunBag, is JustGunBag niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JustGunBag.
7.5 JustGunBag kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Schadevergoeding 

8.1 JustGunBag kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
8.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van JustGunBag komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 
8.3 JustGunBag is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
8.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van JustGunbag ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

9. Overmacht 

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JustGunBag geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JustGunBag niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
9.3 JustGunBag heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat JustGunBag zijn verbintenis had moeten nakomen. 
9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover JustGunBag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JustGunBag gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

10. Diversen 

10.1 Indien u aan JustGunBag  schriftelijk opgave doet van een adres, is JustGunBag gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan JustGunBag schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.  
10.2 Wanneer door JustGunBag gedurende korte of langere tijd (al dan niet stilzwijgend) afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JustGunBag deze voorwaarden soepel toepast. 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met JustGunbag  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JustGunBag vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.4 JustGunBag is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 10.5 JustGunBag houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 10

11 Privacy 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

12.Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van JustGunBag. 

13.Geschillen en toepasselijk recht 

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

14. Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen JustGunBag en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen. 

 

Raadhuisstraat 10    1121 XD Landsmeer    T +31(0)20 789 55 88   M +31(0)6 2257 3924

www.JustGunBag.com    BTWnr. NL191492437B02    KvK nr. 61818143